Adatvédelmi tájékoztató:

Adatvédelmi tájékoztató:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Hamarics Cintia

Székhely: 8360 Keszthely, Nádas köz 3.

Postacím: 8360 Keszthely, Nádas köz 3.

Honlap: www.villa-peonia.com ,

E-mail cím: hamaricscintike@gmail.com

Telefonszám: +36 205104326

ATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A HONLAPOT HASZNÁLÓK RÉSZÉRE:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a belépési adatokról, felhasználási szokásokról Google Analytics segítségével.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

KEZELT ADATOK KÖRE:

IP cím, tartózkodási idő, földrajzi adatok, felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa,
Az adatkezelés során, az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: Az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az adatkezelőt, úgy az adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy az érintett visszavonási kérelméig.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az adatkezelő saját honlapot működtet, mely a www.villa-peonia.com webhelyen érhető el. A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP- címét) az adatkezelő azonban nem kapcsolja össze más adatokkal. A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) az adatkezelő azonban nem kapcsolja össze más adatokkal. Az adatkezelő gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A VENDÉGEK KISZOLGÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelő a szolgáltatás ellátáshoz szükséges mértékben hozzáférhet az ügyfelek személyes adataihoz.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES CÉLJA:

Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás

Telefonszám: kapcsolattartás
Ügyfél ügyének kezeléséhez tartozó információk
Az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az adatkezelőt, úgy az adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A tudomására jutást követő első év utolsó napjáig szükséges tárolni az adatszolgáltatás céljából kezelt adatokat. Az adatkezelő ezt követően törli a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat. A VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A tárhely szolgáltató tevékenysége – a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként – kizárólag az adat tárhelyen a Kormány rendeletében kijelölt titkosítási eljárást biztosító által titkosított formában történő tárolására és az adathoz – a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki. A rögzített vendégadatok a VIZA rendszerbe titkosítottan kerülnek be, azokhoz kizárólag az illetékes szervek férhetnek hozzá, a tárhely szolgáltató, illetve a feltöltést lehetővé tevő okmányolvasó szoftver üzemeltetője a tárhelyen tárolt adatot nem ismerheti meg.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATOK TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Érintettnek ahhoz, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vegye, egy online vagy papír alapú regisztrációs lapot kell kitöltenie. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek, így a későbbiekben egyszerűbben lehet azokat biztosítani.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amennyiben egy jogszabály megköveteli az adatok kezelését és továbbítását.

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES CÉLJA:

Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges Állampolgárság: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
Szem. ig.szám: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges
Telefonszám: kapcsolattartáshoz szükséges
Teljes lakcím: szerződés teljesítéséhez szükséges
Számlázási cím: szerződés teljesítéséhez szükséges
Rendelések teljesítése az Érintett kérelmére
Fizetés módja: szerződés teljesítéséhez szükséges

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

− kérheti személyes adatainak helyesbítését, − visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

− élhet adathordozhatósághoz való jogáva

Az adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén.

 

Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az adatkezelő a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt rögzítjük és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz , vagy – választása szerint -a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.